บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

hand notes of operating room surgery technology 300x200 - บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

นอกจากบทบาทหน้าที่ในการกำกับและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพในวงการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของแพทยสภา คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กร รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ แพทยสภา ยังมีหน้าที่ในการควบคุมโรคต่าง ๆ ด้วย

และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็เป็นสิ่งย้ำเตือนว่า บทบาทหน้าที่ของแพทยสภานั้น มีความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคเป็นอย่างมาก โดยทางแพทยสภา ได้ออกมาตรการในการป้องกันตนเอง และวิธีรับมือกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโรคนี้ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง

มาตรการควบคุมโรคของแพทยสภา

การควบคุมโรคของแพทยสภาที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ คือการศึกษาเรียนรู้ วิจัย และดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดำเนินงานตามมาตรฐานวงการแพทย์ นอกจากจะดำเนินการควบคุมโรคเชิงรับแล้ว ยังมีมาตรการเชิงรุก ที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยเราจะสังเกตได้ เช่น การเร่งระดมฉีดวัคซีนตามโรงเรียนต่าง ๆ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรี การรณรงค์ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมาตรการอื่น ๆ อีกมากมาย

medical equipment medicine lab hospital 300x200 - บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

นอกจากนี้ แพทยสภายังเน้นมาตรการการควบคุมโรคที่มีต่อประชาชนทั่วไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องหน้าที่ของผู้ป่วย ซึ่งต้องไม่ขัดกับหลักจริยธรรมทางการแพทย์พื้นฐานในเรื่องการเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วย การส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการที่เหมาะสม การมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคต่าง ๆ แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในเว็บไซต์หลักของแพทยสภา ยังมีหน้าเว็บไซต์ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “หมอชวนรู้” ซึ่งสามารถติดตามได้ ตามลิงก์นี้ https://tmc.or.th/tmc_knowledge.php