บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

detail stethoscope doctor woman white coat 300x223 - บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

องค์กรหนึ่งที่คอยกำกับ ควบคุม ดูแลวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย คือ องค์กรแพทยสภา ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2511 นับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีอายุยาวนาน และสนับสนุนให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานเสมอมา

แล้วหน้าที่และบทบาทหลัก ๆ ของแพทยสภามีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของแพทยสภามาฝากกัน

บทบาทของแพทยสภา

“โดยสถานะแล้ว..แพทยสภามิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หากแต่ในการทำหน้าที่ของแพทยสภานั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายปกครองในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองแทนรัฐในการควบคุมตรวจสอบการประกอบวิชาชีพแพทย์ แพทยสภาจึงมีลักษณะเป็น “หน่วยงานทางปกครอง” ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542” – ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม : เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

doctor team medicine 300x200 - บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทบาทของแพทยสภานั้นถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ดูแล เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

*ควบคุม ดูแล กำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

*มอบความรู้ ส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์

*ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน องค์กร รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ

*ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย