องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

heart control treatment evaluation 300x199 - องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

แพทยสภา มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และดูแลการทำงานของเหล่าผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานในการบริการประชาชน ทั้งนี้ แพทยสภา ยังมีองค์กรภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้บริการด้านสุขภาพมากมาย

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมนั้น โดยทั่ว ๆ ไป จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในสวนของศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ รังสีแพทย์ โสต ศอ นาสิก สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว พยาธิแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ และหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีโรงเรียนแพทย์ที่ทางแพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วย ซึ่งโรงเรียนแพทย์เหล่านั้น ก็คือคณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยทางการแพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั่นเอง

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ

x ray of the jaw jaw dentistry medicine 300x200 - องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

หน้าที่รับผิดชอบในการกำกับการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ทางแพทยสภายังมีหน้าที่ในการจัดอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสาร และมอบความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล เพื่อให้การดูแลทางด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

ดังที่เราได้เห็นกันไปแล้ว ว่าบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของแพทยสภานั้นมีมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแพทยสภา ที่มีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานสากล