สมาชิกแพทยสภาและการจัดอบรมสัมมนา

แพทยสภาได้เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่จำนวน 29 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จากนั้น คณะผู้บริหารชุดใหม่ ได้ประชุมลงคะแนนคัดเลือกนายกแพทยสภาคนใหม่ ปรากฏว่า ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ กล่าวหลังได้รับการคัดเลือกว่า องค์กรแพทยสภาก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน โดยท่านได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของแพทยสภา ดังนี้

injection medical syringe vaccine nurse medicine vaccination healthcare laboratory 300x200 - สมาชิกแพทยสภาและการจัดอบรมสัมมนา

*ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของบุคลากรให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

*ส่งเสริมในด้านการศึกษา งานวิจัย และการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

*ส่งเสริมความสามัคคีและธำรงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข

*ช่วยเหลือ เผยแพร่ความรู้ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข

*ให้คำปรึกษาแนะนำต่อรัฐบาล เกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศ

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย

งานประชุมและงานสัมมนาที่น่าสนใจ

นอกจากจะควบคุมการทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพแล้ว แพทยสภายังมีการจัดการประชุมและจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมศึกษาหาความรู้ด้วยเช่นกัน ดังนี้

*การฝึกอบรมและการสอบ

แพทยสภาได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากจะมีการฝึกอบรมและการจัดสอบแล้ว ทางแพทยสภายังมีโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีทักษะเพิ่ม และพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันโลก โดยการบริหารจัดการนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อ คือ

progress surgery surgeon medical 300x198 - สมาชิกแพทยสภาและการจัดอบรมสัมมนา

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่

2. ระบบบันทึกหัตถการสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

3. ระบบตรวจสอบการบันทึกหัตถการสำหรับเจ้าหน้าที่ แพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ที่ปรึกษา

และที่สำคัญ ทางแพทยสภา ยังได้มีการจัดอบรม และรับสมัครแพทย์ฝึกหัด สำหรับแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ได้ทดลองทำงานในสนามจริง พร้อมอัปเดตความรู้ต่าง ๆ

จากการที่แพทยสภาเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพ และการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชน และได้ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา และป้องกันโรคภัย สมาชิกทุกหน่วยงานในแพทยสภา จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ลืมที่จะมอบความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชน

องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

heart control treatment evaluation 300x199 - องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

แพทยสภา มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม และดูแลการทำงานของเหล่าผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานในการบริการประชาชน ทั้งนี้ แพทยสภา ยังมีองค์กรภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้บริการด้านสุขภาพมากมาย

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมนั้น โดยทั่ว ๆ ไป จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งในสวนของศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ จิตแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ รังสีแพทย์ โสต ศอ นาสิก สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว พยาธิแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ และหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีโรงเรียนแพทย์ที่ทางแพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตด้วย ซึ่งโรงเรียนแพทย์เหล่านั้น ก็คือคณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยทางการแพทย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั่นเอง

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ

x ray of the jaw jaw dentistry medicine 300x200 - องค์กรภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา

หน้าที่รับผิดชอบในการกำกับการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ทางแพทยสภายังมีหน้าที่ในการจัดอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสาร และมอบความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล เพื่อให้การดูแลทางด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

ดังที่เราได้เห็นกันไปแล้ว ว่าบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของแพทยสภานั้นมีมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแพทยสภา ที่มีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานสากล


บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

hand notes of operating room surgery technology 300x200 - บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

นอกจากบทบาทหน้าที่ในการกำกับและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพในวงการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของแพทยสภา คือ การให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กร รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ แพทยสภา ยังมีหน้าที่ในการควบคุมโรคต่าง ๆ ด้วย

และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็เป็นสิ่งย้ำเตือนว่า บทบาทหน้าที่ของแพทยสภานั้น มีความสำคัญต่อการป้องกันและรักษาโรคเป็นอย่างมาก โดยทางแพทยสภา ได้ออกมาตรการในการป้องกันตนเอง และวิธีรับมือกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือกับโรคนี้ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง

มาตรการควบคุมโรคของแพทยสภา

การควบคุมโรคของแพทยสภาที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ คือการศึกษาเรียนรู้ วิจัย และดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดำเนินงานตามมาตรฐานวงการแพทย์ นอกจากจะดำเนินการควบคุมโรคเชิงรับแล้ว ยังมีมาตรการเชิงรุก ที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา โดยเราจะสังเกตได้ เช่น การเร่งระดมฉีดวัคซีนตามโรงเรียนต่าง ๆ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรี การรณรงค์ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมาตรการอื่น ๆ อีกมากมาย

medical equipment medicine lab hospital 300x200 - บทบาทการควบคุมโรคของแพทยสภา

นอกจากนี้ แพทยสภายังเน้นมาตรการการควบคุมโรคที่มีต่อประชาชนทั่วไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องหน้าที่ของผู้ป่วย ซึ่งต้องไม่ขัดกับหลักจริยธรรมทางการแพทย์พื้นฐานในเรื่องการเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วย การส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการที่เหมาะสม การมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโรคต่าง ๆ แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ ในเว็บไซต์หลักของแพทยสภา ยังมีหน้าเว็บไซต์ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “หมอชวนรู้” ซึ่งสามารถติดตามได้ ตามลิงก์นี้ https://tmc.or.th/tmc_knowledge.php


บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

detail stethoscope doctor woman white coat 300x223 - บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

องค์กรหนึ่งที่คอยกำกับ ควบคุม ดูแลวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย คือ องค์กรแพทยสภา ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2511 นับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีอายุยาวนาน และสนับสนุนให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยดำเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานเสมอมา

แล้วหน้าที่และบทบาทหลัก ๆ ของแพทยสภามีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของแพทยสภามาฝากกัน

บทบาทของแพทยสภา

“โดยสถานะแล้ว..แพทยสภามิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หากแต่ในการทำหน้าที่ของแพทยสภานั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายปกครองในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองแทนรัฐในการควบคุมตรวจสอบการประกอบวิชาชีพแพทย์ แพทยสภาจึงมีลักษณะเป็น “หน่วยงานทางปกครอง” ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542” – ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม : เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

doctor team medicine 300x200 - บทบาทของแพทยสภา ต่อการสาธารณสุขไทย

กล่าวโดยสรุปแล้ว บทบาทของแพทยสภานั้นถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุม กำกับ ดูแล เหล่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

*ควบคุม ดูแล กำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม

*มอบความรู้ ส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์

*ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน องค์กร รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ

*ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ

*เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย